1. Thẩm quyền quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2020, các công ty có quyền quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ. Quy định này bao gồm các điều khoản sau đây:

- Đầu tiên, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông để quyết định về loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán. Quyết định này áp dụng cho cả trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp. Điều này đảm bảo sự tham gia và quyền lực quyết định của cổ đông trong quá trình chào bán trái phiếu.

- Ngoài ra, nếu Điều lệ công ty không có quy định cụ thể hoặc trừ trường hợp quy định tại điểm a của khoản 1, Hội đồng quản trị sẽ có quyền quyết định về loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán. Tuy nhiên, quyết định này phải được báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo này phải được kèm theo tài liệu và hồ sơ về quá trình chào bán trái phiếu. Quy định này đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong việc quyết định chào bán trái phiếu.

- Sau khi đã quyết định chào bán trái phiếu, công ty sẽ tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần. Điều này đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần được thực hiện một cách hợp lý và tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần đã quyết định tiến hành chào bán trái phiếu riêng lẻ. Quyết định này được đưa ra dựa trên quy định của Luật và đảm bảo sự tuân thủ các quy trình và quyền lợi của cổ đông.

Sau khi đã quyết định chào bán trái phiếu, công ty cần chuẩn bị một báo cáo đầy đủ và chi tiết về quá trình chào bán. Báo cáo này phải được bổ sung bởi các tài liệu và hồ sơ liên quan. Mục đích chính của việc kèm theo tài liệu và hồ sơ là đảm bảo tính minh bạch và thông tin đầy đủ cho các cổ đông và các bên liên quan.

Trong báo cáo, công ty cần cung cấp thông tin chi tiết về loại trái phiếu được chào bán, tổng giá trị của trái phiếu và thời điểm chào bán. Đồng thời, công ty cũng cần cung cấp các thông tin về mục đích sử dụng vốn từ chào bán trái phiếu, kế hoạch sử dụng trái phiếu và các điều khoản và điều kiện liên quan đến trái phiếu.

Ngoài ra, công ty cần cung cấp các thông tin về quy trình chào bán trái phiếu, bao gồm quá trình tiếp cận và tiếp thị cho các nhà đầu tư tiềm năng, các biện pháp bảo đảm tính công bằng và công khai trong quá trình chào bán. Các thông tin về quy trình chào bán trái phiếu này rất quan trọng để đảm bảo sự tin cậy và uy tín của công ty trong mắt các cổ đông và các bên liên quan.

Bên cạnh đó, công ty cần cung cấp thông tin về kế hoạch đăng ký và thủ tục liên quan để hoàn thành quá trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần sau khi chào bán thành công. Các thông tin này bao gồm thời gian và quy trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty sau khi chuyển đổi trái phiếu.

Tóm lại, công ty cổ phần đã quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ và cần chuẩn bị báo cáo chi tiết và đầy đủ về quá trình chào bán, kèm theo tài liệu và hồ sơ liên quan. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và thông tin đầy đủ cho cổ đông và các bên liên quan. Ngoài ra, công ty cũng cần cung cấp thông tin về quy trình chào bán trái phiếu và kế hoạch đăng ký và thủ tục liên quan để hoàn thành quá trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

 

2. Có thể mua trái phiếu của công ty cổ phần bằng phương thức nào?

Theo quy định tại Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có quyền mua cổ phần và trái phiếu bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Cụ thể: Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Theo quy định tại Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có nhiều phương thức mua trái phiếu, bao gồm:

- Mua trái phiếu bằng Đồng Việt Nam: Đây là phương thức thanh toán thông thường và phổ biến nhất. Các giao dịch mua trái phiếu sẽ được thực hiện thông qua việc trao đổi tiền tệ Đồng Việt Nam theo mức giá đã thỏa thuận.

- Mua trái phiếu bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi: Công ty cổ phần có quyền chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ như USD, EUR, GBP hoặc các đơn vị tiền tệ khác có thể tự do chuyển đổi theo quy định của ngân hàng và cơ quan quản lý ngoại hối.

- Mua trái phiếu bằng vàng: Thanh toán bằng vàng cũng là một phương thức được chấp nhận. Các bên liên quan sẽ thỏa thuận về giá trị vàng được sử dụng để mua trái phiếu, và thanh toán sẽ được thực hiện dựa trên giá trị vàng thỏa thuận.

- Mua trái phiếu bằng quyền sử dụng đất: Công ty có thể xem xét việc chấp nhận thanh toán bằng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, giá trị của quyền sử dụng đất sẽ được xác định và thỏa thuận giữa các bên.

- Mua trái phiếu bằng quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và tài sản khác: Công ty cũng có thể chấp nhận thanh toán bằng các quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và tài sản khác quy định trong Điều lệ của công ty. Giá trị của các tài sản này sẽ được thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Tuy nhiên, bất kể phương thức thanh toán nào được sử dụng, công ty cổ phần phải đảm bảo thanh toán đủ một lần cho việc mua trái phiếu, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong giao dịch mua trái phiếu của công ty cổ phần.

 

3. Quy trình chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần như thế nào?

Theo quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020, trình tự và thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ được quy định như sau:

- Công ty sẽ quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ dựa trên quy định của Luật này. Quyết định này sẽ được đưa ra sau khi xem xét các yếu tố như nhu cầu vốn, mục tiêu sử dụng vốn, lợi ích kinh tế của công ty và các điều kiện pháp lý.

- Công ty sẽ công bố thông tin liên quan đến đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư và thông báo về đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán. Thông tin này bao gồm thông tin về số lượng, giá trị và điều kiện mua trái phiếu.

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, công ty sẽ công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày.

- Trái phiếu phát hành riêng lẻ có thể được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư, tuân thủ các điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật này. Tuy nhiên, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

- Chi tiết về loại trái phiếu, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và giao dịch trái phiếu riêng lẻ, công bố thông tin, và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế sẽ được Chính phủ quy định chi tiết dựa trên quy định của Luật này và Luật Chứng khoán.

Qua đó, việc chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ các quy định và thủ tục được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong việc giao dịch trái phiếu của công ty.

Theo quy định của Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020, trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Công ty cổ phần quyết định phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty xem xét các yếu tố như nhu cầu vốn, mục tiêu sử dụng vốn, lợi ích kinh tế của công ty và các quy định pháp lý liên quan.

Bước 2: Công ty cổ phần công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và thông báo về đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu. Thông tin công bố bao gồm số lượng trái phiếu, giá trị, điều kiện mua trái phiếu và các thông tin cần thiết khác.

Bước 3: Sau khi kết thúc đợt chào bán, công ty cổ phần công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu. Công ty cũng thông báo kết quả đợt chào bán trái phiếu cho sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Bước 4: Trái phiếu phát hành riêng lẻ có thể được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư, tuân thủ các điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ được quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng trái phiếu này không áp dụng trong trường hợp có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật.

Qua đó, việc thực hiện trình tự, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần được thực hiện nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy trong quá trình giao dịch trái phiếu. Các bước trên cũng đảm bảo việc thông tin về chào bán và kết quả chào bán được công bố đúng thời hạn và thông qua các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Xem thêm >> Điều kiện để công ty cổ phần chào bán trái phiếu riêng lẻ là gì?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!