1. Đương sự trong vụ án dân sự yêu cầu định giá tài sản có phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá hay không?

Tại mục 2 của Điều 33 trong Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá, cũng như chi phí cho người làm chứng và phiên dịch trong tố tụng năm 2012, có quy định rằng đối với các vụ án dân sự, Tòa án sẽ ra quyết định định giá tài sản mà không yêu cầu Hội đồng định giá hoặc tổ chức định giá tài sản nộp tiền tạm ứng chi phí định giá. Trong trường hợp này, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá được đặt ra cho các bên đương sự, theo quy định cụ thể tại mục 2 Chương này.
Quy định này nhấn mạnh sự linh hoạt và công bằng trong việc xử lý các vụ án dân sự liên quan đến định giá tài sản, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với Hội đồng định giá và tổ chức định giá. Đồng thời, nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên đương sự tham gia quá trình tố tụng, đồng lòng đóng góp vào việc nộp tiền tạm ứng chi phí định giá theo quy định, nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 về Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, đoạn văn dưới đây mô tả chi tiết về nghĩa vụ này:
Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được quy định rõ trong điều 39, khoản 1 của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012. Theo đó, khi người yêu cầu định giá tài sản trong vụ án dân sự, ngoại trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên đương sự, họ đều có trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
Quy định này nhấn mạnh sự rõ ràng và bắt buộc của nghĩa vụ tài chính đối với người yêu cầu định giá tài sản, tạo điều kiện cho quá trình làm rõ giá trị của tài sản trong tố tụng và giúp đảm bảo công bằng trong các giao dịch pháp lý. Tuy nhiên, việc có thỏa thuận khác giữa các bên đương sự vẫn được tôn trọng và chấp nhận, đặt ra một cơ sở linh hoạt trong trường hợp đặc biệt.
 

2. Khi các bên đương sự trong vụ án dân sự không thống nhất được về giá mà yêu cầu Tòa án định giá thì phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản thế nào?

Dựa vào quy định tại khoản 2 Điều 39 của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 về Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, đoạn văn dưới đây mô tả chi tiết về trường hợp không thống nhất về giá và nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng:
Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được quy định rõ trong khoản 2 của Điều 39. Trong trường hợp các bên đương sự không đạt được thống nhất về giá và yêu cầu Tòa án định giá, hoặc Tòa án quyết định định giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, hoặc trong trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật tố tụng hành chính, mỗi bên đương sự sẽ phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản.
Trong vụ án có nhiều đương sự, mức tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản sẽ được quyết định bởi Tòa án. Các bên đương sự trong vụ án đó sẽ cùng chịu trách nhiệm nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo mức do Tòa án quyết định.
Đặc biệt, Hội đồng định giá và tổ chức định giá tài sản được quyền từ chối thực hiện việc định giá tài sản khi họ nhận được thông báo từ Tòa án về việc người yêu cầu định giá không nộp đủ tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình định giá tài sản trong tố tụng.
 

3. Thủ tục thực hiện nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản trong tố tụng dân sự 

Theo quy định tại Điều 38 của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012 về Thủ tục nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, quy trình thực hiện được mô tả như sau trong tố tụng dân sự:
- Trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày Tòa án được thành lập hoặc nhận quyết định yêu cầu định giá, Hội đồng định giá hoặc tổ chức định giá tài sản có trách nhiệm thông báo đến Tòa án và người yêu cầu định giá tài sản về việc nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Trong thông báo này, mọi thông tin cần được trình bày một cách rõ ràng, đặc biệt là về số tiền cần nộp, thời hạn nộp và phương thức thanh toán.
Thông báo này không chỉ giúp Tòa án và người yêu cầu định giá nắm bắt đầy đủ về quy trình nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản mà còn tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong việc quản lý tài chính liên quan đến định giá tài sản. Đồng thời, thông báo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong quá trình tố tụng, từ đó đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan được bảo vệ đúng đắn.
- Trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc, tính từ ngày Tòa án nhận được thông báo từ Hội đồng định giá hoặc tổ chức định giá tài sản, Tòa án có trách nhiệm thông báo đến người yêu cầu định giá về việc nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản. Thông báo này cần chứa đựng thông tin chi tiết về số tiền cần nộp, thời hạn nộp và các phương thức thanh toán có sẵn để đảm bảo rằng người yêu cầu định giá có đầy đủ thông tin để thực hiện quy trình nộp tiền một cách đúng đắn.
Việc thông báo trong khoảng thời gian ngắn này là quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và tính hiệu quả trong quá trình tố tụng. Ngoài ra, thông báo còn hỗ trợ người yêu cầu định giá trong việc chuẩn bị tài chính, giúp họ tuân thủ các quy định và thời hạn nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản một cách chặt chẽ. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi của bên liên quan mà còn góp phần vào tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo từ Tòa án, người yêu cầu định giá tài sản phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc quy định pháp luật khác. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày.
- Trong khoảng thời gian 02 ngày làm việc, tính từ ngày thu tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, Tòa án chịu trách nhiệm chuyển số tiền tạm ứng đó cho Hội đồng định giá hoặc tổ chức định giá tài sản. Quy trình này làm nổi bật tính chặt chẽ, minh bạch và linh hoạt trong quản lý tài chính liên quan đến chi phí định giá tài sản, nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong quá trình tố tụng dân sự.
Hành động chuyển tiền này là bước quan trọng, đồng thời làm cho toàn bộ quy trình trở nên minh bạch. Việc Tòa án chuyển tiền tạm ứng cho Hội đồng định giá hoặc tổ chức định giá tài sản không chỉ đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để thực hiện đánh giá chính xác mà còn tăng cường tính công bằng trong quy trình định giá. Điều này cũng giúp đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều được đối xử bình đẳng và có cơ hội để đưa ra quan điểm của mình trong quá trình tố tụng. Quy trình chuyển tiền tạm ứng là một phần không thể thiếu của hệ thống pháp luật, giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp, từ đó củng cố uy tín và lòng tin của công dân đối với hệ thống tư pháp.
 
Khi quý khách hàng còn có thắc mắc về quy định pháp luật cần được giải đáp, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn