1. Quy định của pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng dân sự

Trong tố tụng dân sự, việc định giá tài sản là vấn đề quan trọng, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích theo đúng quy định pháp luật của các bên. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vấn đề định giá tài sản luôn được các bên quan tâm. Theo quy định Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định việc định giá tài sản, theo đó:

- Đương sự có quyền cung cấp giá tài sản đang tranh chấp; thỏa thuận về giá tài sản đang tranh chấp.

Theo quy định khoản 1 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, pháp luật quy định việc định giá tài sản trước tiên do các bên đương sự cung cấp hoặc giá tài sản tranh chấp được xác định dựa trên thoả thuận của các bên đương sự. Việc định giá tài sản được quy định như trên thể hiện sự tuân thủ nguyên tắc quan trọng, cơ bản trong dân sự đó là sự tự do ý chí, quyền tự quyết và sự bình đẳng giữa các bên.

Tuy nhiên, trong nhiều vụ việc, các bên đương sự không cung cấp được giá tài sản đang tranh chấp, không thoả thuận được giá tài sản đang tranh chấp, chính vì vậy, theo quy định khoản 2 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, pháp luật quy định:

- Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.

Như vậy, nhằm đảm bảo sự khách quan cũng như đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong tố tụng dân sự, các bên đương sự có quyền thoả thuận việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để tiến hành định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Toà án. Giá trị tài sản mà hội đồng định giá tài sản cung cấp sẽ là cơ sở để Toà án giải quyết vụ tranh chấp. Pháp luật cũng quy định, việc thẩm định giá tài sản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Nếu các bên đương sự không cung cấp giá trị tài sản đang tranh chấp, các bên đương sự không thoả thuận được giá tài sản đang tranh chấp hoặc các đương sự không thoả thuận việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để tiến hành việc thẩm định giá tài sản đang cung cấp, theo quy định khoản 3 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, pháp luật quy định, Toà án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá:

- Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

- Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được giá tài sản;

- Các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, Toà án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi một bên hoặc các bên đương sự yêu cầu; các đương sự không thoả thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra giá tài sản khác nhau hoặc không thoả thuận được giá tài sản; các bên thoả thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Như vậy, khi có yêu cầu của một bên đương sự hoặc của nguyên đơn, hoặc của bị đơn hay khi có yêu cầu của các bên đương sự, được hiểu là cả nguyên đơn và bị đơn yêu cầu, Toà án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

 

2. Việc định giá tài sản theo quy định của pháp luật

Theo quy định khoản 4 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, việc định giá tài sản do Hội đồng định giá tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Pháp luật quy định, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá khi cần theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định, đương sự được thông báo trước về thời gian cũng như địa điểm tiến hành định giá, các đương sự có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá.

Ngoài ra, pháp luật quy định, việc định giá phải được lập biên bản, pháp luật quy định trong biên bản ghi rõ ý kiến của từng thành viên, ý kiến của đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản.

 

3. Việc định giá lại tài sản theo quy định của pháp luật

 Theo quy định khoản 5 Điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, pháp luật quy định việc định giá lại tài sản, theo đó:

- Việc định giá lại tài sản được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả định giá lần đầu không chính xác hoặc không đúng với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm giải quyết vụ án dân sự.

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC không còn hiệu lực thi hành, tuy nhiên, những quy định trong thông tư vẫn được sử dụng tham khảo. Theo quy định Điều 18 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC, việc tiến hành định giá lại tài sản được tiến hành theo thủ tục sau:

- Tòa án đang giải quyết ra Quyết định định giá lại tài sản theo đơn yêu cầu của một hoặc các bên đương sự khi:

+ Có căn cứ rõ ràng cho thấy kết quả định giá tài sản không phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá;

+ Có căn cứ cho thấy Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thiếu trung thực, khách quan.

- Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự tiến hành định giá lại tài sản. Nếu Toà án cấp phúc thẩm đang giải quyết vụ việc dân sự mà phải định giá lại tài sản, thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể uỷ thác cho Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ việc đó tiến hành định giá lại tài sản.

- Việc định giá lại tài sản do Hội đồng định giá khác thực hiện, thủ tục thành lập và các quy định về Hội đồng định giá lại tài sản thực hiện như Hội đồng định giá quy định pháp luật.

Như vậy, việc định giá lại tài sản phải được tiến hành dựa trên các căn cứ theo luật quy định. Theo đó, khi có căn cứ cho rằng giá tài sản không phù hợp với giá thị trường nơi có tài sản định giá tại thời điểm định giá; Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thiếu trung thực, khách quan, Toà án đang giải quyết ra quyết định định giá lại tài sản theo đơn yêu cầu của một bên hoặc các bên đương sự.

Theo quy định của pháp luật, Toà án ra quyết định định giá lại tài sản khi có yêu cầu của một hoặc các bên đương sự và phải có căn cứ theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, Toà án đang giải quyết vụ việc dân sự tiến hành định giá lại tài sản.

Nếu Toà án cấp phúc thẩm đang tiến hành giải quyết vụ việc dân sự mà phải định giá lại tài sản, pháp luật quy định, Toà án cấp phúc thẩm được phép uỷ thác cho Toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ việc đó tiến hành định giá lại tài sản.

Ngoài ra, pháp luật quy định, việc định giá lại tài sản do Hội đồng định giá khác tiến hành và việc thành lập Hội đồng định giá lại tài sản tiến hành như Hội đồng định giá tài sản.

Trên đây là các nội dung pháp lý nêu trong bài viết. Các tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong công ty?

Mọi thắc mắc liên hệ 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp.

Trân trọng