1. Xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng và không còn năng lực tiếp tục?

Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã ban hành nhằm hướng dẫn cách thức chủ đầu tư xử lý các trường hợp khi nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng và không còn đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, và hiệu quả của gói thầu. Quy định này giúp tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch, giúp các bên liên quan có thể đối mặt và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách hợp lý và công bằng.

Theo quy định của khoản 23 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư cần tiến hành các biện pháp sau đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng:

- Chủ đầu tư cần xem xét và báo cáo người có thẩm quyền quyết định để được phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm. Trong trường hợp này, nhà thầu vi phạm hợp đồng sẽ bị coi là không hoàn thành hợp đồng.

- Đối với phần công việc chưa được thực hiện, chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu khác, với giá trị được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần công việc đã thực hiện và được nghiệm thu trước đó.

- Chủ đầu tư cần đảm bảo rằng nhà thầu mới được chỉ định có đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

- Trong trường hợp không áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư cần hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp này, cần xem xét lại giá gói thầu đối với phần công việc còn lại trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

- Khi việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không phải do lỗi của nhà thầu, chủ đầu tư không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Điều này là để đảm bảo rằng những điều kiện và rủi ro không mong muốn không được đặt lên vai của nhà thầu một cách không công bằng. Chủ đầu tư cần phải chấp nhận và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp tác và công bằng với nhà thầu.

- Tuy nhiên, trong trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng để thay thế nhà thầu mới, chủ đầu tư cần phải thực hiện các biện pháp cụ thể và trong thời hạn quy định. Thời hạn để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. Đồng thời, chủ đầu tư cần phải đăng tải thông tin về nhà thầu vi phạm hợp đồng và nhà thầu thay thế trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi thông tin đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và theo dõi.

Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cần phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, và tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý vấn đề và đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Tiến độ và chất lượng là hai yếu tố then chốt quyết định đến thành công của một dự án xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có thể xảy ra những vấn đề không mong muốn, đặc biệt là khi nhà thầu không thực hiện đúng cam kết của mình, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Trong trường hợp như vậy, theo quy định pháp lý, chủ đầu tư có quyền và có trách nhiệm can thiệp để bảo vệ lợi ích của dự án.

Trong trường hợp phần công việc chưa thực hiện được, chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. Một trong những biện pháp có thể được áp dụng là hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu khác hoặc hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Điều này giúp chủ đầu tư có thể nhanh chóng tìm ra nhà thầu thay thế và tiếp tục triển khai dự án mà không gây ra sự chậm trễ lớn đối với tiến độ ban đầu.

 

2. Điều kiện để ký hợp đồng với nhà thầu?

Trong hoạt động đấu thầu, việc ký kết hợp đồng là một bước quan trọng và quyết định đến sự thành công của dự án. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình này, Luật Đấu thầu 2023 đã đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện ký kết hợp đồng, nhằm bảo vệ lợi ích của cả chủ đầu tư và nhà thầu. Theo Điều 66 của Luật Đấu thầu 2023, điều kiện ký kết hợp đồng được quy định rõ ràng như sau:

Thứ nhất, tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn phải còn hiệu lực. Các tài liệu và thông tin trong hồ sơ đó vẫn được xem xét là hợp lệ và đủ để chứng minh năng lực và cam kết của nhà thầu. Đặc biệt, đối với các trường hợp mua sắm tập trung và áp dụng thỏa thuận khung, thì thỏa thuận khung cũng phải còn hiệu lực vào thời điểm ký kết hợp đồng.

Thứ hai, nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật và tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc chọn lựa nhà thầu có khả năng và kinh nghiệm phù hợp để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Cuối cùng, chủ đầu tư cần phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. Nhấn mạnh vào trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cung cấp các điều kiện cần thiết để nhà thầu có thể hoàn thành công việc một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Tóm lại, các điều kiện ký kết hợp đồng được quy định trong Điều 66 của Luật Đấu thầu 2023 không chỉ là để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn nhằm bảo vệ lợi ích của cả chủ đầu tư và nhà thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai và hoàn thành thành công. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng và đấu thầu

 

3. Nội dung cơ bản của hợp đồng đối với nhà thầu

Nghị định 24/2024/NĐ-CP về hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn đã đề ra các quy định chi tiết về nội dung và điều kiện của hợp đồng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình lựa chọn và thực hiện hợp đồng. Theo Điều 105 của Nghị định trên, nội dung của hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn cần tuân thủ các quy định sau:

Đầu tiên, hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đảm bảo rằng các điều kiện và yêu cầu của bên mời thầu đã được xác định rõ ràng và được đối xử công bằng đối với tất cả các nhà thầu.

Tiếp theo, hợp đồng cần phải phù hợp với kết quả thương thảo hợp đồng, kết quả hoàn thiện hợp đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Điều này nhấn mạnh vào sự linh hoạt và điều chỉnh của hợp đồng để đảm bảo phản ánh đúng nhất nhu cầu và điều kiện cụ thể của dự án.

Hơn nữa, hợp đồng cũng phải phù hợp với các nội dung sau:

- Điều kiện chung và cụ thể của hợp đồng trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu, cũng như các điều chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Các nội dung đề xuất của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã được chủ đầu tư chấp thuận và các nội dung đã được thống nhất giữa hai bên trong quá trình thương thảo hợp đồng.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc tuân thủ các quy định của Nghị định 24/2024/NĐ-CP về hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn không chỉ là bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà còn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc thực hiện hợp đồng sau này. Điều này góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng và đấu thầu

Xem thêm >>> Trường hợp kê khai không trung thực, E-HSDT của nhà thầu có bị loại bỏ?

Chúng tôi luôn đặt hy vọng rằng, trong trường hợp quý khách hàng đang đối diện với bất cứ vấn đề pháp lý nào hoặc có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp, quý khách sẽ không ngần ngại để chúng tôi được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn pháp luật của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng quý khách. Hãy để chúng tôi giúp bạn vượt qua những khúc mắc pháp lý, thông qua dịch vụ tư vấn trực tuyến tại Tổng đài hotline 1900.6162. Bên cạnh đó, quý khách cũng có thể gửi chi tiết yêu cầu của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và đáp ứng mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.