Mẫu số 10

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:        /BBBGĐTGĐYC

………….., ngày ……. tháng ….. năm …….

 

       

 

BIÊN BẢN
BÀN GIAO ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH THEO YÊU CẦU

Hồi ………. giờ ……… phút, ngày ……. tháng ……… năm ………

Căn cứ theo thông báo của tổ chức giám định, đối tượng ……………. đã được hiện giám định xong, hôm nay, tại Khoa Giám định của: (tên, địa chỉ của tổ chứcgiámđịnh) ……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Đại diện tổ chức giám định (bên giao):

Ông/ Bà: …………….. Chức vụ: ………….. Điện thoại: ……………………

Khoa/ phòng: …………………………………………………………………

Tổ chức giám định: ……………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2020, Biên bản thỏa thuận các bên

Đại diện bên nhận:

Ông/ Bà: …………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: ……………………

Số CMND: ……………. ngày cấp ………… nơi cấp ……………………….

Địa chỉ/cơ quan: …………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: …………………………....…………………

Gia đình đối tượng (nếu có):

Ông/ Bà: ……………………………….. Điện thoại: ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

CMTND số: ………….. Nơi cấp: ………… Ngày cấp: ……………………….

Quan hệ với đối tượng giám định: ……………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2020

Đã tiến hành bàn giao đối tượng giám định theo yêu cầu:

1. Đối tượng giám định:

Họ, tên: ……………………………….....………………….. Giới: ……………

Năm sinh: …………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………...………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi bàn giao: …………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định: ………..………………

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi …….. giờ ……. phút, ngày ….. tháng ….. năm 20 ……… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

 

Gia đình đối tượng
(ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)