Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, lao động nữ đang mang thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thực hiện nghĩa vụ báo trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn hoặc 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này"

Tuy nhiên, từ ngày 15/11/2015 khi Nghị định 85/2015/NĐ-CP có hiệu lực, pháp luật quy định cho lao động nữ đang mang thai không cần phải thực hiện nghĩa vụ báo trước theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động nếu có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc tiếp tục lao động sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Để cụ thể hóa điều này, Điều 8 nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định:

"1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định."

Như vậy tức là, lao động nữ đang mang thai nếu có chỉ định của cơ sở khám,chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước cho người sử dụng theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định và kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Điều 8 nghị định 85/2015/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về quyền tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ đang mang thai: "3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động."

Như vậy, Lao động nữ đang mang thai được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu có xác nhận của  cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Những công việc nghiêm cấm sử dụng lao động nữ