1. Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng thuê người khác làm Giám đốc Quỹ được không?

Theo khoản 1 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, những quy định về vị trí và bổ nhiệm Giám đốc Quỹ, theo Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019, được mô tả như sau:

Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Quỹ. Vị trí này được quy định rõ ràng về quyền hạn bổ nhiệm, và theo đó, Giám đốc Quỹ có thể được bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoặc thuê người khác làm Giám đốc Quỹ.

Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Quỹ bao gồm quản lý toàn bộ hoạt động của Quỹ, đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và đạt được mục tiêu phát triển sinh kế cộng đồng. Người đứng đầu Quỹ cũng có trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính và hoạt động của Quỹ trước Hội đồng quản lý và theo các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho Hội đồng quản lý Quỹ về quyết định chiến lược và quản lý, đồng thời đảm bảo rằng Quỹ đang hoạt động theo hướng mục tiêu của mình.

Một điểm đặc biệt là quy định trong Điều lệ cho phép Hội đồng quản lý Quỹ có thể thuê người khác làm Giám đốc Quỹ mà không cần bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Điều này mang lại sự linh động và quyền tự do cho Quỹ để lựa chọn người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để quản lý và phát triển mục tiêu của mình. Theo quy định tại Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, có hiểu rõ về vị trí và quyền hạn của Giám đốc Quỹ. Quy định này cho phép Hội đồng quản lý Quỹ linh hoạt bổ nhiệm Giám đốc từ ngoại ô, không bắt buộc phải chọn người từ thành viên của Hội đồng. Điều này mang lại lợi ích về sự đa dạng và linh hoạt trong việc chọn lựa người quản lý có kỹ năng và chuyên môn phù hợp để đảm bảo Quỹ thực hiện mục tiêu phát triển sinh kế cộng đồng một cách hiệu quả. Quy định này thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích ứng của Quỹ trong việc quản lý và hỗ trợ phát triển cộng đồng một cách có hiệu quả và linh hoạt.

 

2. Nhiệm kỳ của giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, được ban hành kèm theo Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019, về vị trí và nhiệm vụ của Giám đốc Quỹ, cũng như về thời hạn nhiệm kỳ, có các điểm chính như sau:

- Vị trí và nhiệm vụ của Giám đốc Quỹ:

+ Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng là người được ủy quyền và chịu trách nhiệm điều hành công việc hằng ngày của Quỹ.

+ Người này sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý của Quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn nhiệm kỳ:

+ Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng không quá 05 năm, tính từ ngày bổ nhiệm.

+ Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Quy định này đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong quản lý và điều hành hằng ngày của Quỹ, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt để tái bổ nhiệm Giám đốc nếu cần thiết, giúp duy trì sự liên tục và đổi mới trong quá trình phát triển các dự án và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng. heo quy định của khoản 2 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, Giám đốc Quỹ đóng vai trò chủ chốt trong điều hành công việc hàng ngày của Quỹ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và pháp luật. Nhiệm kỳ của Giám đốc có thời hạn là không quá 05 năm, nhưng có khả năng tái bổ nhiệm mà không hạn chế số lần.

Quy định này giúp đảm bảo sự ổn định trong quản lý và hành vi của Giám đốc, đồng thời tạo cơ hội cho sự đổi mới và sự liên tục trong quá trình phát triển của Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng. Điều này không chỉ thúc đẩy sự hiệu quả mà còn đặt ra nền tảng cho sự bền vững và phát triển toàn diện của các dự án và hoạt động của Quỹ.

 

3. Các nhiệm vụ mà giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển vì cộng đồng phải thực hiện?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, được ban hành kèm theo Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019, Giám đốc Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng như sau:

- Điều hành và quản lý Quỹ:

+ Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo đúng định mức chi tiêu, nghị quyết của Hội đồng quản lý, Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

+ Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

- Báo cáo và Chịu trách nhiệm với Hội đồng quản lý và pháp luật:

+ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài sản, tài chính.

- Quản lý tài sản, tài chính của Quỹ:

+ Hội đồng quản lý ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, và tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý của Quỹ.

+ Giám đốc chấp hành quy định và không sử dụng tài sản, tài chính của Quỹ vào các mục đích khác ngoài tôn chỉ và mục đích của Quỹ.

+ Công khai tình hình tài sản, tài chính của Quỹ hàng quý, năm.

- Niêm yết và Báo cáo Công khai:

+ Niêm yết công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ hàng năm trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Thực hiện báo cáo tài chính và quyết toán theo các nội dung định kỳ và theo yêu cầu của pháp luật.

- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ và Lãnh đạo đơn vị trực thuộc: Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Quỹ.

- Các Nhiệm vụ và Quyền hạn khác: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cộng, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của Quỹ, đồng thời chịu trách nhiệm về tài chính và quản lý tài sản của Quỹ theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng, theo quy định tại Điều 12 Điều lệ Quỹ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành mọi khía cạnh của Quỹ. Nhiệm vụ của Giám đốc bao gồm điều hành, quản lý, và báo cáo về hoạt động của Quỹ theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Quản lý tài sản và tài chính là một phần quan trọng, và theo Điều 24 Điều lệ, Hội đồng quản lý có trách nhiệm ban hành các quy định để kiểm soát và sử dụng tài sản, tài chính một cách hiệu quả. Báo cáo và công khai thông tin tài chính là một phần quan trọng khác, giúp đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực. Nói chung, vai trò của Giám đốc không chỉ bao gồm các nhiệm vụ hằng ngày mà còn liên quan đến quản lý tài sản, báo cáo, và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này đặt nền tảng cho sự hiệu quả và minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực để hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Nội dung khác có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quỹ Hỗ trợ nông dân phải báo cáo định kỳ trong thời gian bao lâu?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.