Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ (Sở) :........

 

Đơn vị :........

 

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

 Nguồn kinh phí :...............................

Cương :............Loại :........... Khoản :............

Từ ngày :.......…..Đến ngày :...........................

Mục Tiểu mục Nội dung chi Số tiền
       
       

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại