Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ (Sở) :........

Đơn vị :........

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

 Nguồn kinh phí :...............................

Cương :............Loại :........... Khoản :............

Từ ngày :.......…..Đến ngày :...........................

Mục Tiểu mục Nội dung chi Số tiền

Lập, ngày … tháng … năm …

Người ghi sổ

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)


 


---------------------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;