Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:       /BBBGĐTGĐTC

………….., ngày …. tháng ….. năm….

 

       

 

BIÊN BẢN
BÀN GIAO ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH CÓ QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU

Hồi ….. giờ ……. phút, ngày …. tháng …. năm 20 ….

Theo thông báo của tổ chức giám định, đối tượng: ……….. đã được thực hiện giám định xong. Hôm nay, ………. ngày …… tháng …… năm ……… tại Khoa giám định của: (Tên, địa chỉ của tổ chức giám định) .............................................

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao (tổ chức giám định):

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ……………… Điện thoại: …………

Cơ quan: …………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận (cơ quan trưng cầu):

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2020, Biên bản thỏa thuận các bên

Ông/ Bà: …………………….. Chức vụ: ……………… Điện thoại: …………

Cơ quan: ………………………………………………………………………….

Đại diện cơ quan quản lý đối tượng giám định (nếu có):

Ông/ Bà: ……………………….. Chức vụ: …………… Điện thoại: …………

Cơ quan: ………………………………………………………………………….

Đã tiến hành bàn giao đối tượng giám định theo trưng cầu:

1. Đối tượng giám định:

Họ, tên: ………………………………………………………………………

Năm sinh: ………………………. Giới tính: ……………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2020

Nơi thường trú: ………………………………………………………………….

2. Tình trạng đối tượng giám định khi bàn giao:

……………………………………………………………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:

……………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ……. năm 20 ……. Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

Đại diện cơ quan quản lý đối tượng giám định
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận chữ ký người giao và đóng dấu

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)