TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (THANH TRA)

   ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

 

Căn cứ Quyết định số....../QĐ-.......ngày..........tháng..........năm ............. của ............................về việc kiểm tra (hoặc thanh tra)…................................ tại..............................;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-........ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày ..... tháng  .....  năm .........

Tại:..............................................................................................................

Chúng tôi gồm:

A. Đoàn thanh tra (kiểm tra):

1. Ông/Bà..................................... - Chức vụ:...........................................;

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

2. Ông/Bà..................................... - Chức vụ:...........................................;

....................................................................................................................

B. Người có tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra bị kiểm kê là:

Ông (bà)/tổ chức:.................................– Mã số thuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................................. do ............................. cấp ngày......tháng .....năm...........

Địa chỉ: ............................................................................................................

C. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

1. Ông (bà) ........................ Nghề nghiệp:................................................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: .............................; Nơi cấp:………………………………….;

Địa chỉ thường trú:........................................................................................;

>> Xem thêm:  Những thủ tục cần thiết khi mở một cửa hàng kinh doanh cá nhân ?

2. Ông (bà) ........................ Nghề nghiệp:................................................;

Giấy CMND/hộ chiếu số:........................; Ngày cấp: .............................; Nơi cấp:………………………………….;

Địa chỉ thường trú:........................................................................................;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) gồm:

STT

    Tên tài sản

Số lượng

Chủng loại, tình trạng tài sản

Ghi chú

 

(chi tiết theo từng loại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tài sản nêu trên, chúng tôi không niêm phong thêm thứ gì khác.

­Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài sản bị niêm phong. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...............................................................

 

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

>> Xem thêm:  Nhận quà tặng từ nước ngoài gửi về có phải nộp phí hải quan hay không ?

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC)

        CÓ TÀI SẢN BỊ KIỂM KÊ

    (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có)

 

 

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

            2. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 

>> Xem thêm:  Đăng ký mua hóa đơn ở đâu để xuất cho khách hàng mua văn phòng phẩm ?