TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................................

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

 

 

Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ....(tên cơ quan thuế) ........... và ...(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)................

Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ...........,

Tại: .........................................

Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY NHIỆM THU THUẾ:

>> Xem thêm:  Thủ tục thanh lý tài sản cố định hiện nay như thế nào ?

Cơ quan thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................................

Số Tài khoản:.........................................................................................................

Đại diện là: Ông (Bà) ............................ Chức vụ: ...............................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU THUẾ:

Tên tổ chức, cá nhân: ............................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................................

Số Tài khoản:.........................................................................................................

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn như thế nào thì mới đúng quy định của pháp luật ?

Đại diện là: Ông (Bà) ............................ Chức vụ: ...............................................

Hai bên tiến hành thanh lý hợp Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ...(tên của bên uỷ nhiệm thu) ........... và ...(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)................ như sau:

1. Về thu nộp thuế

a) ...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)............ đã tiến hành thu các khoản thuế (ghi rõ tên tất cả các loại thuế uỷ nhiệm thu)............ cho (tên của bên uỷ nhiệm thu) ............ trong thời gian từ ngày ....../....../......... đến hết ngày....../......./......... như sau:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

 

Loại thuế

được Uỷ nhiệm thu

Số tiền thuế phải thu

Số tiền thuế đã thu

Số tiền thuế còn phải thu

Số tiền thuế đã thu được nộp vào Ngân sách Nhà nước

Số tiền thuế đã thu chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)=(4)-(6)

1

Thuế ...

 

 

 

 

 

2

Thuế ...

 

 

 

 

 

3

Thuế ...

 

 

 

 

 

...

....

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

b) Về nguyên nhân, biện pháp xử lý số tiền thuế còn nợ đọng, số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp Ngân sách Nhà nước:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế kèm theo (nếu có).

2. Về tình hình sử dụng biên lai thuế

>> Xem thêm:  Làm thế nào để đấu thầu thanh lý tài sản ?

a) Tình hình sử dụng biên lai thuế:

STT

Nội dung

Số lượng biên lai

1

Số biên lai thuế bên ủy nhiệm thu cấp phát cho bên được uỷ nhiệm thu

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

2

Số biên lai thuế bên được uỷ nhiệm thu đã sử dụng để thu thuế

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

3

Số biên lai bị mất

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

4

Số biên lai huỷ, ghi hỏng...

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

5

Số biên lai thuế bên được uỷ nhiệm thu chưa sử dụng ([5] = [1] - [2] - [3] - [4])

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

6

Số biên lai thuế bên được uỷ nhiệm đã trả lại cho bên uỷ nhiệm thu

 

 •  Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

Trong đó: Số biên lai huỷ, ghi hỏng...

 •  Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

7

Số biên lai thuế bên được uỷ nhiệm thu chưa được trả lại cho bên uỷ nhiệm thu

([7] = [5] - [6])

 

 •  Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

Trong đó: Số biên lai huỷ, ghi hỏng...

 

 • Loại biên lai
 • Loại biên lai

 

b) Về nguyên nhân, biện pháp xử lý số biên lai thuế đã huỷ, ghi hỏng và biên lai chưa sử dụng chưa được trả lại cho bên uỷ nhiệm thu:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Về việc thanh toán thù lao ủy nhiệm thu

a) Quyết toán việc thanh toán thù lao uỷ nhiệm thu:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Số tiền

1

Tổng thù lao uỷ nhiệm thu bên được ủy nhiệm thu được hưởng theo số thuế đã thu được nộp vào Ngân sách Nhà nước

 

2

Tổng thù lao ủy nhiệm thu bên uỷ nhiệm thu đã thanh toán cho bên được uỷ nhiệm thu

 

3

Tổng thù lao ủy nhiệm thu bên uỷ nhiệm thu còn phải thanh toán cho bên được ủy nhiệm thu

([3] = [1] - [2])

 

b) Về nguyên nhân, biện pháp xử lý số tiền thù lao bên uỷ nhiệm thu còn phải thanh toán cho bên được uỷ nhiệm thu (chưa thanh toán cho bên được uỷ nhiệm thu):

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thanh lý nhà xưởng thuộc mã ngành bao nhiêu ?

4. Các vấn đề khác (nếu có): Hành vi vi phạm hợp đồng của các bên, trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại........................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Biên bản này gồm có............. trang, được lập thành.......... bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .... bản./.

 

BÊN UỶ NHIỆM THU

BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU

(chức danh người đại diện)

(chức danh người đại diện - nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)