Phụ lục 9:  MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN HƯ HAO THUỐC METHADONE
(Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

…….1……., ngày….. tháng….. năm 20…..

 

BIÊN BẢN

Xác nhận hư hao thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị, Cơ sở cấp phát thuốc

Thời gian:..........................................................................................................................

Địa điểm:...........................................................................................................................

Người lập biên bản: ………………………………., chức danh:...............................................

Trong quá trình kiểm kê thuốc Methadone cấp phát trong ngày……, đã phát hiện sự hư hao thuốc Methadone.

>> Xem thêm:  Không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt hành chính ?

Nguyên nhân của sự hư hao thuốc do ………

Biên bản này được lập vào hồi …….. giờ, ngày …………..

 

XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA LẬP BIÊN BẢN

 

 

Nơi nhận:
- …………;
- …………;
- Lưu: ……..

_______________

1 Ghi rõ tên địa danh nơi xảy ra tình trạng hư hao thuốc Methadone

>> Xem thêm:  Trình tự khi tham gia khám sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự ?