1. Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai 

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai quý khách hàng có thể tham khảo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật khiếu nại 

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai, bồi thường đất năm 2022

Quý khách hàng có thể tải mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai ở phần dưới đây hoặc soạn thảo trực tuyến, in ra và sử dụng theo mẫu sau:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)
 

Kính gửi: …………….  (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: .......................... (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

-Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………

………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

2. Hướng dẫn viết đơn khiếu nại đền bù đất đai

- Mục kính gửi: quý khách hàng ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại  

- Mục họ tên người khiếu nại, địa chỉ, số CMND : quý khách hàng ghi tên của quý khách hàng

- Mục tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, địa chỉ: quý khách hàng ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân bị khiếu nại

- Mục khiếu nại về việc: ghi rõ khiếu nại lần đầu về đền bù đất đai

- Mục nội dung khiếu nại: quý khách hàng ghi rõ tóm tắt nội dung khiếu nại, ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.

>> Xem thêm: Khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng ?

 

3. Khiếu nại đền bù đất đai là gì? Sử dụng đơn khiếu nại đất đai khi nào?

3.1 Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 thì khiếu nại là việc công dân , cơ quan , tổ chức hoặc cán bộ , công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại 2011 quy định , đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

3.2 Đất đai là gì? Đền bù đất đai là gì?

Thửa đất phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đấu đối với thửa đất xác định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có thầm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Bồi thường về đất là việc Nhà Nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

 

3.3 Sử dụng đơn khiếu nại đất đai khi nào? thời hiệu khiếu nại?

Việc đền bù bồi thường và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất đai là một vấn đề quan trọng và cũng là vấn đề thắc mắc chủ yếu của chủ thể bị thu hồi đất. Khiếu nại đền bù đất đai là một thủ tục của người dân với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét mức giá và giá trị bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất sau khi có quyết định thu hồi , quyết định bồi thường quyền sử dụng đất.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày , kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai địch họa đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

>> Xem thêm: Quy định bồi thường đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

 

4. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đền bù đất đai lần đầu

STT Trình tự, thủ tục Nội dung
1 Thụ lý giải quyết khiếu nại  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức , cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do 
2 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý

3 Xác minh nội dung khiếu nại 

- Trong thời hạn quy định, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm: kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tưkj mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại  

- Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.

- Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau đây: yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tai flieeuj và chứng cứ về nội dung khiếu nại. Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại , cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại, triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh

- Báo cáo kế quả xác minh gồm các nội dung sau đây: đối tượng xác minh, thời gian tiến hành xác minh, người tiến hành xác minh, nội dung xác minh, kết quả xác minh , kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại 

4 Tổ chức đối thoại Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ
5 Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

- Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm ra quyết định; tên địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại (nếu có), căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung khiếu nại, giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại, việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có), quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa Án.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!