Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ....

-----------------

Số: …../20……/TB-ATZ         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

------*------

Hà nội, Ngày ….. tháng …. năm 20….

THÔNG BÁO LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ...............................

 (Thông báo lần ......)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu Tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ...........................

Tên giao dịch : …………………………… DEVELOPING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:  ...................., JSC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..............................       Cấp ngày: ..../..../20.....

Địa chỉ trụ sở: Thôn ................, xã ..................., huyện .............., thành phố Hà Nội.

Người đại di��n theo pháp luật:

Họ và Tên: ………………………………….  Giới tính: ………………………………

Chức danh: …………………………………

Sinh ngày: ……./…./19…..    Dân tộc: ……………….        Quốc tịch: ……………….

Hộ chiếu số: …………………………………………..

Ngày cấp: ……/…./20….. Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Thông báo tiến độ góp vốn của Cổ đông công ty như sau

Vốn điều lệ công ty: ……..000.000 đồng (…………………….. đồng chẵn)

STT

Tên thành viên

Địa chỉ 

Số CMNN-Hộ chiếu/ Số ĐKKD

Phần vốn góp

(VNĐ)

Loại tài sản góp vốn

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cổ đông

1

Số: 001 ngày ……….

2

Số: 002 ngày …………..

3

Số: 003 ngày ………

4

Số: 004 ……

Tổng số

 Các thành viên đã góp đủ số vốn của mình vào công ty

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Hà nội, ngày……..  tháng ….. năm 20……

Đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc