Luật sư tư vấn về chủ đề "Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế"

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Sự tồn tại của hợp đồng thương mại quốc tế trong đó có hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không có gì xa lạ với chúng ta. Song lại không có một quy định nào xác định cụ thể khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Vì vậy, bài viết này Luật Minh Khuê nghiên cứu và phân tích làm rõ nội dung trên:

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)
Theo CISG, hợp đồng mua bán quốc tế được giao kết ‘khi chấp nhận chào hàng có hiệu lực phù hợp với các quy định của Công ước.’ Điều này có nghĩa là CISG chấp nhận mô hình cổ điển về trao đổi chào hàng và chấp nhận chào hàng, và không đòi hỏi thêm các yếu tố khác như hình thức hợp đồng

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thể hiện thỏa thuận biểu hiện ý chí tự nguyện của các chủ thể, nhằm ấn định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên đối với nhau được ghi nhận tại các điều khoản trong hợp đồng mà các bên kí kết..

Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán hàng hóa mà trong đó, hàng hóa được mua bán có sự chuyển dịch qua biên giới của một Quốc Gia, vùng lãnh thổ. Vậy, xác định Luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hiện nay, đã có nhiều quốc gia tham gia Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, vì vậy có thể nói rằng pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới xác định tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế dựa trên dấu hiệu lãnh thổ của các bên kí kết hợp đồng.

Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, dù hoàn chỉnh, chi tiết đến đâu cũng không thể dự kiến, bao gồm tất cả những vấn đề, những tình huống có thể phát sinh trong thực tế. Do đó, cần phải bổ sung cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế một cơ sở pháp lý cụ thể. Vậy, cơ sở pháp lý đó là những gì?

Quy định về lựa chọn áp dụng pháp luật cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Quy định về lựa chọn áp dụng pháp luật cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Trong thương mại quốc tế, luật pháp và thực tiễn đều ghi nhận các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng. Luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế có thể là luật QG, các điều ước quốc tế về TM, tập quán thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, các nguyên tắc chung về hợp đồng và các học thuyết pháp lý.

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam
Hình thức hợp đồng là sự biểu hiện ra bên ngoài nội dung của hợp đồng, gồm các hình thức, thủ tục, phương tiện để thể hiện và công bố ý chí của các bên, ghi nhận nội dung hợp đồng và là biểu hiện cho sự tồn tại của hợp đồng. Vậy hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được quy định ra sao?

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế là vấn đề thường xuyên xảy ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, các hoạt động thương mại quốc tế đang dần phát triển ở Việt Nam như hiện nay. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, mang yếu tố nước ngoài, bị tác động bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà không phải ai cũng nắm được.

Trình tự ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Trình tự ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Khi thực hiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nếu các bên thống nhất hoàn toàn về các vấn để đã nêu ra trong quá trình đàm phán trực tiếp và cùng ký vào bản dự thảo hợp đồng thì hợp đồng được coi là ký kết kể từ lúc các bên cùng ký vào hợp đồng.

Quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế muốn có hiệu lực phải thỏa mãn bốn điều kiện hiệu lực mà luật dân sự đã quy định chung cho mọi loại hợp đồng. Trong đó có quy định về đối tượng và chủ thể của hợp đồng.