Luat Minh Khue

quy hoạch sử dụng đất

quy hoạch sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy hoạch sử dụng đất

Giải pháp cho nông dân có đất bị thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất

Giải pháp cho nông dân có đất bị thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất
Theo Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước thì chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được phê duyệt là 645.200 ha. Nếu tính trung bình 1 ha đất nông nghiệp liên quan đến 1-2 lao động nông nghiệp thì số nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc thu hồi đất nông nghiệp từ năm 2006-2010 không dưới 1 triệu người.