Luật sư tư vấn:

1. Quy định về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất ?

-     Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt.

-     Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

 

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đắt thực hiện như thế nào ?

Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như quy định đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức ppp

Việc mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được thực hiện theo quy định sau đây:

 

1. Mời thầu:

Thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định như trong phương thức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức ppp.

 

2.    Phát hành hồ sơ mời thầu:

a)     Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu;

b)     Đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong hên danh mua hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hồ sơ mời thầu.

 

3.    Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đứợc mở theo quy định sau, bao gồm cả trường hợp chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

a)     Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật phải được tiến, hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu, bao gồm cả trường hợp chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật mà bên mời thầu nhận được trước thời điếm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà đầu tư.

b)     Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà đầu tư và theo trình tự sau đây:

-     Kiếm tra niêm phong;

-     Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: Tên nhà đầu tư; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; đơn dự thầu thuộc đề xuất về kỹ thuật; thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan.

c)     Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu tại khoản b) phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà đầu tư tham dự thầu.

4.    Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

5.    Hô sơ đề xuất về tài chính - thương mại của tất cả các nhà đầu tư phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)