1. Tư vấn thủ tục hoàn thuế TNCN đã nộp thừa ?

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Trong năm 2014, tôi có thu nhập tiền lương từ hai công ty nên tôi thuộc đối tượng phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm 2014 nhiều hơn số thuế phát sinh phải nộp. Tôi muốn được hoàn lại số thuế số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa thì tôi phả làm các thủ tục gì? Căn cứ pháp lý?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M.K

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế về hoàn thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định về việc xử lý đối với số thuế nộp thừa như sau:

“b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Như vậy, khi có số thuế nộp thừa, anh sẽ được bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo. Nếu quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh só tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì sau khi đã bù trừ tự động mà vẫn còn số tiền thuế nộp thừa thì anh sẽ được hoàn thuế.

Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng quy định về việc hoàn thuế như sau:

“Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.”

Căn cứ vào những quy định nêu trên thì việc hoàn thuế phải đáp ứng được các điều kiện sau:

-Có số thuế nộp thừa tại thời điểm quyết toán thuế

-Có đề nghị hoàn thuế

-Có mã số thuế tại thời điểm hoàn thuế.

Về trình tự, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, do anh tự mình quyết toán nếu có số thuế nộp thừa thì anh không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [45] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê

2. Hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa như thế nào ?

Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa với nội dung cụ thể như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4216/CT-THNVDT ngày 28/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) nộp thừa. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước,Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 6.3, Mục I, phần B Thông tưsố 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quảnlý các Khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“...Trường hợp hoàn trả các Khoản thu thuộc nămngân sách, nếu KBNN thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyếttoán NSNN năm đó, thì hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngânsách, đúng Mục lục NSNN của các Khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnhlý quyết toán ngân sách, thì hạch toán chi ngân sách năm sau của từng cấp ngânsách, theo số tiền tương ứng với tỷ lệ phân chia Khoản thu cho từng cấp ngânsách trước đó.”

- Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lývà việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT: “...Trường hợp người nộpthuế được hoàn số thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lýthuế thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phươngtương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theoquy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 4216/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Nam Định, trường hợp Công ty cổ phần tập đoànXuân Trường (trụ sở chính tại tỉnh Nam Định) có phát sinh các công trình xây dựngcơ bản tại các huyện, thành phố trong tỉnh, khi thanh toán vốn xây dựng cơ bảncho Công ty, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ nộp vào Ngân sách Nhà nướccác huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ 2% theo quy định,nay Công ty phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT nộpthừa thì khi giải quyết hoàn thuế cho Công ty, nguồn chi hoàn thuế được lấy từnguồn ngân sách các huyện, thành phố nơi được hưởng nguồn thu theo tỷ lệ phânchia Khoản thuế GTGT cho từng cấp ngân sách đã hưởng số thuế GTGT đó. Đề nghị CụcThuế tỉnh Nam Định phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định thực hiện thủ tụchoàn trả tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế và hạch toán Khoản hoàn trả theoquy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN tỉnh Nam Định;
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

3. Cách hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA ?

Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 2412/TCT-CS hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: BộKế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1249/TCT-CS ngày27/3/2008 gửi quý Bộ về việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án phòng chống sốt rét quýtoàn cầu tỉnh Bắc Kạn sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, tuy nhiên đến nayTổng cục Thuế chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

Sau đó, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 547/SYTngày 27/3/2008 của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với Dự ánphòng chống tai nạn thương tích trẻ em sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoànlại do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ.

Tổng cục Thuế xin nêu tóm tắt vấn đề như sau:

1. Sở Y tế thành phố Cần Thơ sử dụng nguồn vốn việntrợ không hoàn lại do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ để thực hiện Dự ánPhòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Sở Y tế ký Hợp đồng trách nhiệm với Phònggiáo dục, Phòng quản lý đô thị và Phòng hạ tầng kinh tế quận/huyện triển khaithực hiện xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình phúc lợi. Trên các hoá đơnGTGT, phần tên đơn vị mua hàng ghi tên đơn vị thụ hưởng như Phòng giáo dục, Phòngquản lý đô thị, Phòng hạ tầng kinh tế quận/ huyện.

2. Ban Quản lý dự án phòng chống sốt rét quỹ toàncầu tỉnh Bắc Kạn (BQLDA) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Ban Quản lý dựán Trung ương chuyển; BQLDA ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các huyện, theo đóUBND các huyện giao cho Trung tâm Y tế các huyện thực hiện nhiệm vụ mua hànghoá tại Việt Nam. Trên hoá đơn GTGT, phần họ tên người mua hàng ghi tên củaTrung tâm y tế huyện và Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm báo cáo quyết toánkinh phí với BQLDA.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý dự án phòngchống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT đối vớinhững hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam nhưng trên hoá đơn ghi tên củađơn vị thụ hưởng dự án như Trung tâm y tế huyện, Phòng giáo dục, Phòng quản lýđô thị và Phòng hạ tầng kinh tế quận/huyện.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế nhận thấy:

- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫnthì: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trựctiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODAkhông hoàn lại.

- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, trường hợpcủa Dự án phòng chống sốt rét quý toàn cầu tỉnh Bắc Kạn và Sở Y tế thành phốCần Thơ: Chủ dự án không trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án;hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ không ghi tên và mã số thuế của Chủ dự án thìkhông đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT.

Để có cơ sở trả lời đơn vị, Tổng cục Thuế kính đềnghị quý Bộ xem xét và có ý kiến về các vấn đề sau:

- Chủ dự án (Sở Y tế tỉnh Cần Thơ, BQLDA phòng chốngsốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn) có được phép ký Hợp đồng trách nhiệm với cácđơn vị triển khai thực hiện dự án (Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị, Phònghạ tầng kinh tế quận/huyện hoặc UBND các huyện sau đó UBND các huyện tiếp tụcgiao cho Trung tâm Y tế các huyện) thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá, dịch vụ tạiViệt Nam để thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, căn cứ pháplý về vấn đề này; việc quản lý tài chính, vốn ODA trong trường hợp này.

- Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp hoáđơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ ghi tên các đơn vị thụ hưởng mà không ghi tên,mã số thuế của Chủ dự án sẽ không được được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế mong sớm nhận được sự trả lời của QuýBộ để có hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của QuýBộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

4. Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tái nhập khẩu ?

Ngày 21 tháng 11 năm 2003, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4193 TCT/NV7 hoàn thuế GTGT hàng tái nhập khẩu:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4193 TCT/NV7
V/v Hoàn thuế GTGT hàng tái nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty lương thực miền Bắc

Trả lời công văn số 507/CV /TCT/TCKT ngày 24 tháng 9 năm 2003 Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc hoàn thuế GTGT lô hàng xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định:

“1.3. Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu từ quy định trên đây là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định tại điểm 11. Mục II Phần C Thông tư này”.

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp Tổng Công ty Lương thực miền Bắc xuất khẩu gạo sang IRAQ, bị phía IRAQ trả lại một phần lô hàng gạo xuất khẩu do không đúng quy cách, Tổng Công ty đã kê khai hoàn thuế GTGT đối với lô gạo xuất khẩu này thì cơ quan thuế sẽ truy hoàn lại số thuế GTGT đã hoàn tương ứng với doanh thu của số gạo xuất khẩu bị trả lại, khi gạo nhập khẩu trở lại đơn vị đã kê khai nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu, thì số thuế GTGT này sẽ được kê khai để khấu từ vào thuế GTGT phải nộp kỳ sau. Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh đã nộp khi tái nhập khẩu thì Căn cứ vào hồ sơ lô hàng xuất khẩu bị trả lại và số thuế GTGT đã nộp, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc hoàn thuế GTGT theo quy định (vì Chi nhánh chỉ làm nhiệm vụ giao nhận kho vận đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, không có chức năng kinh doanh nên không thực hiện việc kê khai và khấu từ thuế GTGT).

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty Lương thực miền Bắc biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

5. Hoàn thuế hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai quá hạn ?

Ngày 18 tháng 01 năm 2008, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 539/TCT-KK hoàn thuế hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai quá hạn:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 539/TCT-KK
V/v: hoàn thuế đối với hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1348/CT-KTT1 ngày 25/12/2007 và công văn số 1281/CT-KTT1 ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnhThanh Hóa về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn GTGT kêkhai quá hạn so với qui định thuộc dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoànlại của Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại tiết c, điểm1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính và điểm 1.2.c.5, mục III, phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụđược khấu trừ phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác địnhsố thuế phải nộp của tháng đó…. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kêkhai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thờigian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên thì trườnghợp Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa có các hóa đơn kê khai quá hạnthì không được tính khấu trừ số thuế GTGT đầu vào, do đó đơn vị không được xemxét hoàn thuế theo qui định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Thanh Hóa biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

6. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm ?

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, Cục GSQL về Hải Quan (Tổng Cục Hải Quan) ban hành Công văn 66/GSQL-GQ2 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu sản phẩm:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc
(Số 8/151/254, Minh Khai, Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 09 CV/CT ngày 08/01/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc về thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu: hiện nay, cơ quan thuế nội địa là đơn vị xử lý các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Vạn Lý và Pò Peo nằm ngoài khu KTCK: Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để thực hiện)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính