Xin hỏi làcó cách gì thay đổi được không nếu chủ tich hđqt và cổ đông còn lại khôngđồng ý. Tôi xin cảm ơn.

Người gửi : Thành Nhân Lê

 

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014;

2. Luật sư tư vấn:

Điều 144 luật doanh nghiệp 2014 có quy định về điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua:

Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Vậy trong trường hợp bạn sở hữu 30% cổ phần trong công ty thì bạn chưa thể thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định nêu trên. Bạn muốn thông qua việc này thì cấn có  số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% cổ phần trong công ty biểu quyết tán thành.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê