Cuối năm nay em được thưởng 1 tháng lương là 7.036.000đ (lãnh chung với lương tháng 12) nhưng có 2 bảng lương riêng biệt. 1 bảng cho lương tháng 12 cũng giống các tháng trước. Còn 1 bảng ghi là lương tháng 13 ghi trừ thuế TNCN là 1.259.000đ nên phần tiền thưởng của em chỉ còn 5.777.000đ. em có hỏi thì kế toán bảo rằng đó là khoản thuế TNCN bị giữ lại do quyết toán 6 tháng cuối năm 2012.

Cho em hỏi là kế toán làm thế có đúng không? Và nếu đã miễn thuế 6 thàng rồi còn thu bù gì nữa? và nếu công ty em không có khoản tiền thưởng thì sẽ thu như thế nào.??

Làm ơn giải đáp giúp. Em xin cảm ơn.

Người gửi: Lê Nhân

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

tu-van-thue-thu-nhap-ca-nhan

Tư vấn pháp luật về thuế thu nhập cá nhân - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê! Vấn đề thắc mắc của bạn xin được giải đáp như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12  ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011;

II. Nội dung phân tích:

1. Về việc khấu trừ thuế TNCN

Doanh nghiệp trước khi trả thu nhập từ tiền lương tiền công (bao gồm cả tiền lương tháng thứ 13, không bao gồm tiền trích đóng bảo hiểm) cho người lao động phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Điều 1 thông tư 113/2011/TT-BTC ) đối với phần thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế.

Điểm 2.1.6 mục II phần A: Các khoản thưởng như tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán), là thu nhập từ tiền lương tiền công chịu thuế.

Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định

Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế luỹ tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước (Căn cứ phần II, Phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC).

Như vậy, việc khấu trừ thuế được thực hiện hàng tháng đối với người lao động làm việc lâu dài tại công ty. Công ty không thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập không đúng quy định của luật quản lý thuế.

2. Tính tiền thuế TNCN khấu trừ

Căn cứ theo quy định nêu trên, tiền lương thực tế nhận được hàng tháng = tiền lương tiền công ghi trong hợp đồng - tiền trích đóng bảo hiểm - thuế TNCN.

2.1. Tiền bảo hiểm:

Căn cứ điều 5 quy định tại quyết định số 1111/QĐ-BHXH: mức trích nộp bảo hiểm người lao động  năm 2012 = 9,5%, suy ra tiền bảo hiểm phải đóng hàng tháng bằng 7, 036tr x 9,5% = 668420 đồng.

Lương sau khi trừ bảo hiểm = 6.367.580 đồng

2.2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là tổng tiền lương tiền công nhận được trong tháng. Như vậy trong tháng thứ 12, tổng thu nhập chịu thuế bao gồm cả khoản tiền lương tháng 12, tiền thưởng tháng 13.

2.3. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ, trong đó có giảm trừ gia cảnh 4 triệu/người/tháng, giảm trừ cho người phụ thuộc 1.6 triêu/người/tháng, tiền bảo hiểm đã trích nộp.

2.4. Thuế TNCN

Căn cứ phần mục 5 phần B thông tư 84/2008/TT-BTC

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng theo biểu luỹ tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng bậc thu nhập được xác định bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Căn cứ theo quy định trên, tổng thu nhập chịu thuế của bạn là 14.072.000.

Các khoản giảm trừ gồm: Tiền bảo hiểm: 668.420 đồng/tháng;Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 4tr/tháng; Nếu bạn có người phụ thuộc thì được trừ 1,6tr/người/tháng

Thu nhập tính thuế trước khi áp biểu luỹ tiến từng phần là 13.403.580 (không có người phụ thuộc)

Dựa vào bảng thuế suất lũy tiến từng phần tại Điều 22 luật thuế TNCN và phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư Thông tư 84/2008/TT-BTC , thuế TNCN tháng 12 của bạn = 9.403.580 x10% - 0,25tr = 690.358 đồng

Như vậy, số tiền bạn thực tế nhận được trong tháng 12 (tiền lương tháng 12 và tiền lương tháng 13) sau khi khấu trừ thuế là: 13.381.642 đồng

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: