Căn cứ theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC và căn cứ công văn 72972/CT-HTr của cục thuế thành phố Hà Nội thì các khoản thu nhập mà người lao động có được từ việc nhận các khoản thưởng trên sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ nhận thưởng và khai thuế đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân có được từ việc thưởng bằng cổ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc:

Đối với trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của Công ty:

Về giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng.

Về thời điểm xác định thu nhập: Cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu thưởng. Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Ngoài ra, khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị trả thưởng).

Về khai thuế: Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cuối năm cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế.

Đối với trường hợp thưởng quyền mua cổ phiếu của Công ty: Khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu cũng như khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế TNCN. Sau khi thực hiện quyền mua cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu này thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có được từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu. Việc xác định giá trị thưởng, thời điểm xác định thu nhập từ việc nhận thưởng quyền mua cổ phiếu và khai thuế được thực hiện tương tự như trường hợp thưởng bằng cổ phiếu của Công ty.

Trường hợp cá nhân sau khi nhận thưởng quyền mua cổ phiếu thực hiện ngay việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này cho người khác theo đúng quy định của pháp luật thì đồng thời với việc làm thủ tục chuyển tên người được hưởng quyền mua cổ phiếu, đơn vị trả thưởng tính ngay giá trị khoản thưởng này (theo số ghi trên sách kế toán của đơn vị) vào thu nhập chịu thuế trong kỳ của cá nhân chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

Khi chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức 20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá mua không ưu đãi).

Đối với trường hợp thưởng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu của Công ty mẹ ở nước ngoài: Thực hiện như hai trường hợp trên và các quy định của Luật chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

+ Tại Khoản 9 Điều 16 quy định thủ tục khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn:

a) Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân nhận c tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyn nhưng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhp cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhưng vốn và thu nhp từ đu tư vốn.

…”

+ Tại Khoản 11 Điều 16 quy định thủ tục khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưng bằng cổ phiếu:

“a) Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyn nhưng c phiếu cùng loi thì khai thuế đối với thu nhp từ chuyn nhưng chứng khoán và thu nhp từ tiền lương, tiền công do đưc thưởng bằng c phiếu.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020

Việc khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi chuyển nhượng cphiếu cùng loại thực hiện theo hướng dn tại khoản 5 Điều này.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Về xác định nghĩa vụ thuế

Trường hp nhà đầu tư là cá nhân có hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu là cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng t

- Khi chuyển nhượng cổ phiếu là cổ tức, cá nhân phát sinh nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

- Khi chuyển nhượng cổ phiếu là cổ phiếu thưởng, cá nhân phát sinh nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu theo quy định.

Về khấu trừ thuế

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân không cư trú: Tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Tiết a Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

- Đối nhà đầu tư là cá nhân cư trú: Trường hp nhà đầu tư là cá nhân bán cổ phiếu là cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng thông qua sàn giao dịch chứng khoán thì Công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với các nghĩa vụ thuế phát sinh của cá nhân nhà đầu tư trước khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp

+ Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Tiết đ Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

+ Đối với thu nhập từ đầu tư vốn: thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Tiết d Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

+ Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu: thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại Tiết b và Tiết i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử