Mẫu số 07

TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI

 

            Hôm nay ngày .…. tháng ….. năm ….. vào hồi .…. giờ.…. phút …….............

            Tại trụ sở Toà án nhân dân: ………..………………………………...….........….

        Bắt đầu tiến hành phiên hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:….../…..../TLST-...…(2) ngày….. tháng….. năm ..……………

 

                  I. Những người tiến hành tố tụng:

      Thẩm phán - Chủ trì phiên hoà giải: Ông (Bà)…………………..….....................

      Thư ký Toà án ghi biên bản hoà giải: Ông (Bà)…………………..……...............

 

                  II. Những người tham gia phiên hoà giải(3)

      ……………………………………………………………………..………..........

      ……………………………………………………………………..………..........

      ……………………………………………………………………...……….........

 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HOÀ GIẢI

            - Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên hoà giải đã được Toà án thông báo.

            - Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia phiên hoà giải.

            - Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải phổ biến cho các đương sự biết các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các bên liên quan liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

 

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ(4)

 ........…………………………………………………………………….………..

…….…………………………………………………………………….………..

 .....................…….………………………………………………………………

 

NHỮNG NỘI DUNG NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI ĐÃ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VÀ KHÔNG THOẢ THUẬN ĐƯỢC (5)

........………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………...

…….………………………………………………………………………………

 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HOÀ GIẢI (6)

 .……………………………………………………………….…………………....

…….……………………………………………………………….……………….

…….………………………………………………………………..………………

Phiên hoà giải kết thúc vào hồi….giờ…. phút, ngày ….. tháng …... năm……

 

 

Thẩm phán

Chủ trì phiên hoà giải

 

 

Thư ký Toà án

ghi biên bản hoà giải

 

 

Các đương sự
tham gia phiên hoà giải

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 07:

(1) Ghi tên TAND tiến hành phiên hoà giải; nếu là TAND cấp huyện, thì cần ghi rõ TAND huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: TAND huyện X, tỉnh H); nếu là TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ TAND tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-HNGĐ).

(3) Ghi họ tên, địa vị pháp lý trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên hoà giải theo thứ tự như hướng dẫn cách ghi trong mẫu bản án sơ thẩm (ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

(4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia phiên hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án.

(5) Ghi những nội dung những người tham gia phiên hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những người tham gia phiên hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các bên đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải lập biên bản hoà giải thành theo mẫu số 08 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

(6) Ghi họ tên, địa vị pháp lý và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia phiên hoà giải.