Mẫu số 08a

TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            .........., ngày.........  tháng.........  năm.........

 

BIÊN BẢN

 HÒA GIẢI THÀNH

 

            Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;

            Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng... năm...…

          Xét thấy các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự thụ lý số:…/…./TLST-.....(2) ngày…tháng… năm.....

            Lập biên bản hoà giải thành do các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(3)

 

            1………………………………………………………………………...…………..

            2……………………………………………………...…….…………….…………

            Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

 

Các đương sự tham gia phiên hoà giải

(chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

 

Thẩm phán 

chủ trì phiên hoà giải

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Những người tham gia hoà giải;

- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định

   tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;

- Lưu hồ sơ vụ án.

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08a:       

(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh H).

(2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2012/TLST-KDTM).

(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thuận được với nhau.

Chú ý: Biên bản hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.