Luật sư tư vấn về chủ đề "tố giác tội phạm"

tố giác tội phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tố giác tội phạm.

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?

Vai trò của nạn nhân của tội phạm trong cơ chế hình thành tội phạm ?
Vai trò của nạn nhân của tội phạm (sau đây gọi tắt là nạn nhân) được thể hiện qua xử sự của họ trong từng tình huống phạm tội cụ thể, ở quá trình người phạm tội đánh giá tình huống đó cũng như cần nhắc các đặc điểm nhân thân của nạn nhân trước khi quyết định thực hiện hành vi phạm tội cụ thể.

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?

Tìm hiểu các thuyết xã hội học trong lĩnh vực tội phạm học ?
Xem xã hội là nguồn gốc, cội nguồi của hoạt động tội phạm, nhiều học giả đi theo hướng nghiên cứu xã hội về quá trình hình thành đối với tội phạm. Bài viết phân tích một số quan điểm của các học giả đi theo học thuyết xã hội học về tội phạm:

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?

Tìm hiểu các học thuyết về tâm lý trong ngành tội phạm học ?
Trong quá trình phát triển của ngành tội phạm học có nhiều học giả nghiên cứu tội phạm dưới góc độ tâm lý và hình thành các học thuyết tâm lý học về tội phạm. Bài viết giới thiệu một số quan điểm và các học giả nổi tiếng trong vấn đề này, cụ thể:

Quy định về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm

Quy định về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm
Về nguyên tắc, tội phạm thực hiện trên lãnh thổ của quốc gia nào thì quốc gia đó có thẩm quyền xét xử. Hoạt động xét xử đó được tiến hành bởi các cơ quan bảo vệ pháp luật của quốc gia. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, hoạt động tội phạm vượt qua biên giới quốc gia.