Luat Minh Khue

điều ước quốc tế

điều ước quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều ước quốc tế

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa <strong>ước</strong> Madrid về đăng ký <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong> nhãn hiệu hàng hóa
Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks Ban hành ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Brussel 14.12.1900, tại Washington 2.6.1911, tại La Hay 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Nice 15.6.1957 và tại Stockholm 14.7.1067, và thay đổi ngày 2.10.1979

Đăng ký quốc tế theo Nghị định thư/Thỏa ước Madrid

Đăng ký <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong> theo Nghị định thư/Thỏa <strong>ước</strong> Madrid
Bài viết hướng dẫn thủ tục pháp lý để cá nhân, tổ chức, doanh ngiệp đang hoạt động kinh doanh tại việt nam mong muốn phát triển thương hiệu của mình tại nước ngoài có thể xúc tiến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của nghị định thư madrid.