Luật sư tư vấn về chủ đề "Điều ước quốc tế"

Điều ước quốc tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Điều ước quốc tế.

Nghĩa vụ thực thi của thành viên điều ước quốc tế về quyền con người ?

Nghĩa vụ thực thi của thành viên điều ước quốc tế về quyền con người ?
Việc tiếp cận vái vấn đề nghĩa vụ quốc gia từ các điều ước quốc tế về quyền con người có thể xuất phát từ các căn cứ khác nhau như căn cứ vào tính chất của nghĩa vụ, căn cứ vào đôi tượng chịu sự điều chỉnh của công ước, căn cứ vào phạm vi và các lĩnh vực chịu sự tác động cùa công ước.

Kế thừa trong luật quốc tế là gì ? Kế thừa quốc gia dưới góc nhìn luật quốc tế ?

Kế thừa trong luật quốc tế là gì ? Kế thừa quốc gia dưới góc nhìn luật quốc tế ?
Có nhiều ý kiến khác nhau về kế thừa quốc gia. Nhìn chung, vấn đề kế thừa quốc gia được đặt ra khi có sự thay đổi triệt để về chủ quyền của một quốc gia tại một lãnh thổ nhất định. Sự thay đổi triệt để về chủ quyền đó có thể là kết quả của việc xuất hiện hoặc chấm dứt sự tồn tại của một quốc gia.

Nguyên tắc dân tộc tự quyết theo luật quốc tế ?

Nguyên tắc dân tộc tự quyết theo luật quốc tế ?
Tôn trọng quyền của mỗi dân tộc được tự do lựa chọn con đường và hình thức phát triển là một ưong nhũng cơ sở quan trọng để thiết lập các quan hệ quốc tế. Quyền này được thể hiện một cách tập trung nhất trong nguyên tắc dân tộc tự quyết, dựa trên nền tảng chủ quyền dân tộc.

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?

Phân tích mối quan hệ giữa Luật quốc tế và Luật quốc gia ?
Xuất phát từ góc độ lý luận chung về pháp luật, có thể xem xét sự tồn tại của luật quốc tế, bao gồm một tổng thể các quy phạm luật quốc tế, có mối quan hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành và các chế định cụ thể, thông qua các hình thức pháp lý