Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp quyền"

pháp quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp quyền.

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?

Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
Ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mang những yếu tố của Nhà nước kiểu mới, đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Đó là Nhà nước pháp quyền XHCN

Một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay
Việc nâng cao ý thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật là một công việc quan trọng, vừa có tính cấp thiết, vừa là công việc có tầm chiến lược lâu dài. Dưới đây là một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội hàm của khái niệm “bảo vệ hiến pháp” ở đây chỉ bao hàm những hoạt động do những chủ thể mà hiến pháp đã quy định thẩm quyền (hiến pháp xác định nhiệm vụ và quyền hạn nhất định liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm sự tôn trọng, giữ gìn hiến pháp, chống lại và triệt tiêu hành vi vi hiến) tiến hành. Bởi lẽ, hiến pháp là văn bản chính trị - pháp lý do nhân dân thiết lập, thể hiện chủ quyền và ý chí của nhân dân;

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam
Làm rõ quan điểm mà Đảng ta đã đưa ra tại Đại hội X của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách một nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải:

Mô hình bộ máy nhà nước Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Mô hình bộ máy nhà nước Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
Qua 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại... việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới.

Tìm hiểu về Triết học pháp quyền của Hegen

Tìm hiểu về Triết học pháp quyền của Hegen
Học thuyết của Hêghen về nhà nước và pháp luật có ảnh hưởng lớn về sau đối với sự phát triển của khoa học pháp lí nhìn từ phía các trưởng phái bảo thủ ra sức khai thác, kế thừa, các quan điểm bảo thủ và có khi là phản động của ông nhằm bào chữa cho chủ nghĩa phát xít ở Ý, ở Đức

Bảo đảm vai trò của Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền

Bảo đảm vai trò của Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho tới cơ quan công quyền. Nhà nước pháp quyền như vậy liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng trật tự thứ bậc của các quy phạm, tôn trọng sự phân chia quyền lực

Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và chế độ dân chủ

Mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và chế độ dân chủ
Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN), Xixêrôn (l06-43 Tr.CN).