Luật sư tư vấn về chủ đề "hiến pháp"

hiến pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hiến pháp.

Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959

Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959
Tính đến thời điểm năm 1959, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời và phát triển được 14 năm. Đó là một khoảng thời gian có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, làm thay đổi tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước.

Hoàn cảnh ra đời và những điểm mới của Hiến Pháp năm 2013

Hoàn cảnh ra đời và những điểm mới của Hiến Pháp năm 2013
Hiến pháp năm 1992 được ban hành trong bối cảnh những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đề ra và để thể chế hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991.

Chính thể của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo luật Hiến pháp

Chính thể của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo luật Hiến pháp
Chính thể là một trong những vấn đề trọng yếu của một quốc gia. Chính thể là mô hình tổ chức tổng thể của bộ máy quyền lực nhà nước, thể hiện cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, xác lập các mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương; giữa trung ương với địa phương

Hiến pháp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp ?

Hiến pháp là gì ? Các đặc trưng cơ bản của hiến pháp ?
Thuật ngữ “hiến pháp” (Constitution) có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “Constitutio”, trong nhà nước La Mã cổ đại có nghĩa là những luật quan trọng do Hoàng đế ban hành. Bài viết phân tích sự hình thành khái niệm về hiến pháp và những đặc trưng của hiến pháp, cụ thể:

Phân tích bộ máy nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn Hiến Pháp

Phân tích bộ máy nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn Hiến Pháp
Vì tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước luôn là vấn đề hệ họng của các quốc gia nên bộ máy nhà nước nói chung thường có cấu trúc tổ chức ổn định. Sự ổn định của bộ máy nhà nước cũng bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung.

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp

Nguyên tắc quyền lực thống nhất theo Luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “quyền lực thống nhất” hay “quyền lực nhà nước thống nhất” còn có tên gọi đầy đủ là “quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp

Nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo luật Hiến Pháp
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?
Bộ máy nhà nước ở các quốc gia trên thế giới đều được cấu thành bởi các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước không tồn tại một cách hoàn toàn độc lập với nhau mà luôn có mối liên hệ, tương tác với các cơ quan khác trong một cấu trúc tổ chức nhất định đề tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Phân tích nguyên tắc chủ quyền nhân dân theo Hiến Pháp

Phân tích nguyên tắc chủ quyền nhân dân theo Hiến Pháp
Nguyên tắc “Chủ quyền nhân dân” hay còn gọi là nguyên tắc “Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, là nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này thiết lập nền tảng để hình thành toàn bộ bộ máy nhà nước.

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Hiến pháp

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Hiến pháp
Về nguồn gốc, “Tập trung dân chủ” là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các Đảng Cộng sản trên thế giới, do Lê-nin khởi xướng từ đầu thế kỉ XX. Vậy, nguyên tắc tập trung, dân chủ thể hiện như thế nào ? Quy tắc này có được Hiến pháp quy định hay không ? Bài viết phân tích cụ thể:

Cơ quan hiến định độc lập là gì ? Đặc điểm của cơ quan hiến định độc lập ?

Cơ quan hiến định độc lập là gì ? Đặc điểm của cơ quan hiến định độc lập ?
Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới có Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước.Trong phân loại các cơ quan nhà nước của bộ máy nhà nước hiện đại, Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước được xếp vào một nhóm riêng, được gọi là nhóm các cơ quan hiến định độc lập,

Phân tích nguồn của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích nguồn của ngành luật hiến pháp ?
Trong Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, khái niệm “Nguồn của ngành luật” hay “Nguồn luật” dùng để chỉ những hình thức chứa đựng quy phạm pháp luật của một ngành luật. Bài viết phân tích và làm rõ nguồn của ngành luật hiến pháp hiện nay:

Phân tích phương pháp điều chỉnh của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích phương pháp điều chỉnh của ngành luật hiến pháp ?
Nếu đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là các quan hệ xã hội mà ngành luật đó tác động lên thì phương pháp điều chỉnh là cách thức mà ngành luật đó, hay trực tiếp hơn là các QPPL của ngành luật đó tác động lên đối tượng điều chỉnh của mình.

Phân tích quy phạm pháp luật của ngành luật hiến pháp ?

Phân tích quy phạm pháp luật của ngành luật hiến pháp ?
Pháp luật được đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội, qua đó uốn nắn hành vi của các chủ thể trong xã hội. quy phạm pháp luật là các quy tắc xử sự chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng che nhà nước.

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội
Ủy ban dự thảo Hiến pháp là cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên do Quốc hội cử ra trong số các đại biểu Quốc hội.