Mong Luật Sư có thể phân tích kĩ cho em về 2 loại hình doanh nghiệp này ? Mong Luật Sư tư vấn cụ thể dựa trên khía cạnh lý thuyết, pháp luật và thực tế!

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: E.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần có các đặc điểm sau:

* Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.

- Thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

- Số phiếu biểu quyết trong cuộc họp của Hội đồng thành viên được dựa trên tỉ lệ % tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

* Công ty cổ phần

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

- Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Như vậy, công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần đều là loại hình công ty đối vốn, có tư cách pháp nhân, các thành viên góp vốn cùng hưởng lãi, chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp, các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên hai loại hình này cũng có một số điểm khác nhau. Đó là: công ty cổ phần chỉ quy định số lượng cổ đông tối thiểu mà không hạn chế số lượng tối đa còn công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có hạn chế số lượng tối đa; công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần còn công ty TNHH hai thành viên trở lên thì không có quyền này; Số phiếu biểu quyết trong cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được dựa trên tỉ lệ % tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành còn số phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần được dựa trên % tổng số cổ phần phổ thông chấp thuận.

Về vấn đề của bạn, chúng tôi đã cung cấp những thông tin cơ bản nêu trên. Để có thể đưa ra phương án lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp bạn có thể tham khảo một số bài viết trên website Lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào ? hoặc Liên hệ trực tiếp với Luật sư để được tư vấn chi tiết nhất qua Tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900.6162

Mong rằng với những phân tích trên đây, bạn có thể lựa chọn cho mình loại hình công ty phù hợp nhất với mong muốn của bạn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?