Các nguyên tắc liên quan đến pháp quyền trong Hiến pháp

Một nguyên tắc nữa mà hầu hết các nền dân chủ hiện đại đều đề cập đến trong hiến pháp là pháp quyền. Pháp quyền đòi hỏi rằng các luật thành văn đầy đủ và dễ ...

Hóa đơn lãnh sự (CONSULAR INVOICE) là gì ?

Hóa đơn lãnh sự là loại hóa đơn có xác nhận của lãnh sự tại nước xuất khẩu. Nhằm mục đích đánh thuế hàng nhập khẩu.

Các nguyên tắc làm chi phối trong Hiến pháp

Các nguyên tắc của hiến pháp cũng có thể được ghi nhận trong một phần gọi là nguyên tắc chi phối, đưa ra các mục tiêu nền tảng của nhà nước và thường đề cập ...