Một số vấn đề cần cân nhắc trong Hiến pháp

Một số vấn đề cần cân nhắc trong Hiến pháp

Xuất phát điểm để cân nhắc nội dung này là các quyền này sẽ được thực thi trên danh nghĩa của ai? Liệu các nhóm mà các nhà lập hiến chủ ý muốn trao quyền hưởng quyền này có cần một hoàn cảnh cụ thể nào hay không?

Hành động hỗ trợ/phân biệt tích cực trong Hiến pháp

Các hành động hỗ trợ có thể dưới nhiều hình thức – đối xử ưu tiên cho nhóm thiểu số trong giáo dục công và việc làm, các biện pháp văn hóa như những hỗ trợ ...

Quy chế tối huệ quốc là gì ? Tìm hiểu các nội dung về quy chế tối huệ quốc

Quy chế tối huệ quốc là quy chế pháp lí cơ bản của tư pháp quốc tế, theo đó người nước ngoài (thể nhân nước ngoài) ở nước sở tại được hưởng chế độ pháp lí ...

Qúa cảnh hàng hóa là gì? Những lưu ý khi quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Việt Nam chính là đất nước có được sự ưu ái, ưu thế về mặt địa lý. Nên đã trở thành nước trung gian tốt nhất cho việc quá cảnh hàng hóa của các nước trên ...