Quy định pháp luật về thay đổi thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc ...