Nhân sinh quan là gì ? Nhân sinh quan trong Triết học và Phật giáo ?

Nhân sinh quan và thế giới quan thường bị sử dụng nhầm lẫn vì có nhiều sự tương đồng về khái niệm. Tuy nhiên, nhân sinh quan chỉ là một bộ phận của thế giới ...