Tư vấn phụ cấp chế độ độc hại của giáo viên ?

Xin chào ! Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Luật sư! Tôi hiện tại đang công tác tại trường THCS. và làm bộ phận thiết bị. Trước đây tôi theo học ...

Dịch vụ nổi bật